external image welcomeAnimation-a24fab7949b4697ab17d497848196718.gifexternal image n.gifexternal image e.gifexternal image w.gif external image z.gifexternal image e.gifexternal image a.gifexternal image l.gifexternal image a.gifexternal image n.gifexternal image d.gif


external image New-Zealand-240-animated-flag-gifs.gif
external image New-Zealand-180-animated-flag-gifs.gif
external image New-Zealand-120-animated-flag-gifs.gif


ดินแดนแห่งนี้
ได้ถูกขนานนามว่าเป็น
ดินแดนแห่งทุ่งเมฆขาว
ที่มีธรรมชาติอันสวยงาม
และความโรแมนติก
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก