ลักษณะประชากร
external image the-than92.gif
ชาวนิวซีแลนด์เป็นชนชาติที่โปรดปรานการเล่นกีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่ม กีฬาที่เป็นที่นิยมคือ รักบี้ ชาวนิวซีแลนด์เป็นคนรักธรรมชาติ และตื่นตัวในเรื่องสภาพแวดล้อม ถึงกับประกาศในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเขตปลอดนิวเคลียร์ประเทศแรกในโลก ประเทศนิวซีแลนด์มีประชากร 4.09 ล้านคน 81% เป็นชาวผิวขาว 13.8% เป็นชาวเมารี และที่เหลือเป็นผู้อพยพชาวเอเซีย 4.5% และชาวแปซิฟิกอื่นๆ 5.3% 74% สืบเชื้อสายมาจากยุโรป เช่น อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 15 % เป็น ชาวเผ่าเมารี 5% เป็นชาวโพลินีเซียนจากเกาะต่าง ๆ 4 % เป็นชนเชื้อสายจีน และ 1% เป็นชนเชื้อสายอินเดีย ที่เหลือเป็นชนชาติอื่น เมืองสำคัญทางเกาะเหนือ ได้แก่ โอ๊กแลนด์ (Auckland) เวลลิงตัน (Wellington) เป็นเมืองหลวง และแฮมิลตัน (Hamilton) ส่วนเกาะใต้ ได้แก่ ไครส์เชิร์ช (Christchurch) และ ดูนิดิน (Dunedin) ในช่วงที่รัฐบาลสนับสนุน ให้ผู้มีความรู้ความสามารถอพยพจากประเทศต่าง ๆ เข้าตั้งถิ่นฐาน ในประเทศนิวซีแลนด์ได้ ปรากฏว่า ชาวเอเชีย และโพลินีเซียน ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่มากกว่าชนชาติอื่น นิวซีแลนด์จึงเป็นสังคมที่ประกอบ ไปด้วยหลายชาติหลายภาษา
external image world1-575.jpg

external image the-than64.gif
ภาษา
external image the-than92.gif
ชาวนิวซีแลนด์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ แต่ขณะเดียวกันภาษาพื้นเมืองเมารียังคงมีบทบาทเช่นกัน โดยเฉพาะการใช้เป็นชื่อสถานที่ ภาษาเมารีดั้งเดิมไม่มีตัวเขียนจึงใช้ตัวอักษรของภาษาอังกฤษเขียนแทน คำภาษาเมารีเป็นสระผสมพยัญชนะ ไม่มีตัวสะกด คำภาษาเมารีที่ควรรู้ อาทิ Aotearoa (เอา เทอะ รัว) แปลว่า ดินแดนแห่งเมฆขาว เป็นชื่อที่ชาวเมารีใช้เรียกนิวซีแลนด์ ..ศาสนา
external image the-than92.gif
ประชากรส่วนมากในประเทศนิยมนับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายนิกายดังนี้ Anglican 24.7% , Presbyterian 18.3% , Roman Catholic 15.5% , Methodist 4.8% Baptist 2.1% และศาสนาอื่นๆ 34.6%

external image caption.jpg


home.jpg