IMG_0318.JPG

=

น.ส.ณฐธนพร นวกุลพันธ์สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมexternal image GraphicKorea08.gifexternal image GraphicKorea08.gif


ประวัติส่วนตัว‍ชื่อ: นางสาวณฐธนพร นวกุลพันธ์‍ชื่อเล่น: แอม‍ที่อยู่: 8/1085 ม.2 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000เบอร์โทร 083-1656682เกิดวันที่ 17 มิถุนายน 2534‍จบชั้นมัธยมศึกษา: โรงเรียนสตรีนครสวรรค์‍กำลังศึกษา: ชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา‍มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
=
home.jpg

=