ความสัมพันธ์กับประเทศไทย | กลไกความสัมพันธ์ทวิภาคี | การเยือนและพบหารือทวิภาคีในช่วงที่ผ่านมา | การค้าไทย – นิวซีแลนด์ | สินค้าเข้าจากไทย | สินค้าออกมาไทย | การลงทุนไทย-นิวซีแลนด์ | องค์กรสนับสนุนการค้า | นโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | | จำนวนคนไทยในนิวซีแลนด์ | ด้านวิชาการ | นิวซีแลนด์กับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม | ความตกลงที่สำคัญ | การเยือน

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

external image the-than90.gif

วันสถาปนาความสัมพันธ์ 26 มีนาคม 2499

กลไกความสัมพันธ์ทวิภาคี

1. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส Senior Officials’ Talks – SOT จัดการประชุมปีละครั้ง ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ การประชุมครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นครั้งที่ 6 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2548 ที่กรุงเทพฯ
2. Thai – New Zealand Economic Consultation มีการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อเดือนธันวาคม 2540 ที่กรุงเทพฯ
3. สภาธุรกิจไทย – นิวซีแลนด์ (Thailand – New Zealand Business Council – TNZBC) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 กำหนดให้มีการประชุมปีละครั้ง การประชุมครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2538 ที่เมืองโอ๊คแลนด์ และครั้งที่สองเมื่อเดือนกันยายน 2539 ที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในเอเชีย ทำให้การประชุมดังกล่าวลดความสำคัญลง ในปี 2548 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้รื้อฟื้นสภาธุรกิจฯ โดยฝ่ายนิวซีแลนด์จะมีนาย Michael Whale ประธานThai Chapter ของ ASEAN-New Zealand Combined Business Council (ANZCBC) เป็นประธาน สำหรับประธานร่วมฝ่ายไทย ได้แก่ นางบาร์บาร่า บูรณศิลปิน ประธานสภาธุรกิจร่วมไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Joint Thailand-Australian-New Zealand Business Council : TANZBC)
4. การสัมมนาแลกเปลี่ยนข่าวกรองไทย-นิวซีแลนด์ (Thai-NZ Intelligence Talks) ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2546 ณ กรุงเวลลิงตัน ครั้งล่าสุดคือ 19-21 พฤษภาคม 2548 ณ กรุงเวลลิงตัน


การเยือนและพบหารือทวิภาคีในช่วงที่ผ่านมา

external image the-than4.jpg

1. นายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2549 และพบหารือกับนาง Helen Clark นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ และนาย Phil Goff รัฐมนตรีการค้า เมื่อวันที่ 7 และ 6 กรกฎาคม 2549 ณ กรุงเวลลิงตัน

2. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนาง Helen Clark นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ วันที่ 13 ธันวาคม 2548 ในระหว่างการประชุม EAS ที่กัวลาลัมเปอร์
3. นายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนาย Winston Peters รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์ ในระหว่างการประชุมเอเปคที่นครปูซาน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 เพื่อลงนามในข้อตกลงจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมไทย-นิวซีแลนด์ (Joint Commission)

4. นายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนาย Phil Goff รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ครั้งที่ 38 ที่เวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2548

5. นางเฮเลน คลาร์ก นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2548 และมีการลงนามความตกลงทวิภาคี 4 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างไทย – นิวซีแลนด์ (CEP) ข้อตกลงโครงการตรวจลงตราทำงานและท่องเที่ยว (Working Holiday Scheme) ข้อตกลงด้านแรงงาน และข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม

6. พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนาง Helen Clark นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-นิวซีแลนด์ ที่เวียงจันทน์ เพื่อประกาศสรุปผลการเจรจาความตกลงทวิภาคี 4 ฉบับข้างต้น

7. พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2547 และพบหารือกับนาง Helen Clark นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ตลอดจนประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-นิวซีแลนด์อย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2547

8. พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พบหารือกับนาง Helen Clark นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ในระหว่างการประชุมผู้นำ APEC เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2546 ณ กรุงเทพฯexternal image auckland_skyline.jpg

ผู้แทนประเทศ
เอกอัครราชทูตไทยประจำนิวซีแลนด์ : นายนรชิต สิงหเสนี
เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำไทย : นาย Brook Barrington

การค้าไทย – นิวซีแลนด์external image the-than180.gif


- ปัจจุบันการค้าของไทยกับนิวซีแลนด์ยังมีไม่มากนัก นิวซีแลนด์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 36 ของไทย ในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 13 ของนิวซีแลนด์ โดยในกลุ่มอาเซียนรองจากมาเลเซีย (ลำดับที่ 10) และสิงคโปร์ (ลำดับที่ 11)
- ในปี 2541 – 2544 ไทยเสียเปรียบดุลการค้านิวซีแลนด์มาโดยตลอด แต่เริ่มได้ดุลเมื่อปี 2545 จำนวน 17.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2546 อัตราการส่งออกไทยขยายตัวขึ้นถึงร้อยละ 20.9 มูลค่าการค้าระหว่างกันสูงขึ้นเป็น 475.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยได้เปรียบดุลการค้า 56.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2548 การค้าระหว่างไทยและนิวซีแลนด์มีมูลค่าการค้ารวม 774.8 ล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.75 ไทยส่งออก 522 ล้าน USD นำเข้า 252.8 ล้าน USD ไทยเกินดุลการค้า 269.2 ล้าน USD คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าเข้าจากไทยexternal image the-than180.gif


- รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป

สินค้าออกมาไทยexternal image the-than186.gif


- นมและผลิตภัณฑ์นม อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก ไม้ซุง ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ด้ายและเส้นใย สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก และผลไม้ เคมีภัณฑ์

การลงทุนไทย-นิวซีแลนด์external image the-than186.gif


- ปัจจุบัน การลงทุนระหว่างสองประเทศมีไม่มาก ตามข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นิวซีแลนด์มีการลงทุนในไทยมากเป็นอันดับที่ 43 โดยตั้งแต่ปี 2528- 2548 มีโครงการลงทุนจากนิวซีแลนด์ที่ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมจาก BOI ทั้งสิ้น 23 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.2 ของจำนวนโครงการจากต่างชาติทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ และมีมูลค่าการลงทุน 1,261.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.03 ของจำนวนมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด การลงทุนจากนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็ก (มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท) และเป็นโครงการผลิตเพื่อการส่งออก ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่นิวซีแลนด์สนใจลงทุน คือ อุตสาหกรรมเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร รองลงมาคือ อุตสาหกรรมเบา กิจการบริการ ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักร เคมีภัณฑ์และกระดาษ

- คนไทยที่ประกอบธุรกิจและลงทุนในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือถือสัญชาตินิวซีแลนด์ การลงทุนของไทยในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านร้านอาหารไทยและบริษัท Import-export ขนาดเล็กในการสั่งสินค้าประเภทเครื่องปรุงอาหารจากไทย และในระยะหลังมีผู้สนใจเปิดธุรกิจนวดแผนไทยหรือสปา แต่มักประสบปัญหาด้านภาพลักษณ์ การลงทุนขนาดใหญ่ของไทยในนิวซีแลนด์ปัจจุบันมีเพียง 2 กิจการ คือ 1) การร่วมทุนของบริษัท N.C.C. Management & Development ของไทยกับบริษัท Addington Raceway ของนิวซีแลนด์จัดตั้งบริษัท N.C.C. (New Zealand) ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากสภาเทศบาลเมืองไคร้สเชิร์ชให้เป็นผู้บริหารจัดการ Christchurch Town Hall, Christchurch Convention Centre และ Westpac Trust Centre และ 2) โรงแรม Novotel Lakeside ที่เมืองโรโตรัว


องค์กรสนับสนุนการค้า

external image the-than80.gif
- The New Zealand – Thai Chamber of Commerce จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 115 ราย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางพาณิชย์แก่นักลงทุนชาวนิวซีแลนด์

นโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุน

external image the-than80.gif
- ไทยและนิวซีแลนด์ได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างไทย – นิวซีแลนด์ (CEP) เมื่อ 19 เมษายน 2548 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 การค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศจะขยายตัวสูงขึ้น

จำนวนคนไทยในนิวซีแลนด์

external image the-than80.gif
- จากสถิติของ สตม.นิวซีแลนด์ คนไทยที่พำนักอยู่ในนิวซีแลนด์ในระยะปานกลางถึงระยะยาว ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 มีจำนวน 7,358 คน ปัจจุบัน มีคนไทยอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ประมาณ 10,803 คน คนไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเกาะเหนือ โดยชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่นครโอ๊คแลนด์และเมืองใกล้เคียง รองลงมาคือ เมืองไคร้สเชิร์ช และกรุงเวลลิงตัน


ด้านวิชาการ

external image the-than71.gif
องค์กรที่รับผิดชอบ
- New Zealand Agency for International Development (NZAID) และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ความร่วมมือปัจจุบัน
-สถาบันลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute – MI) ซึ่งรัฐบาลไทยและนิวซีแลนด์ ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถาบันฯ เป็นศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงจากประเทศสมาชิกในลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region) 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (ยูนนาน) ในปี 2546 สถาบันฯ ได้ยกระดับเป็นสถาบันระดับภูมิภาค และรัฐบาลนิวซีแลนด์แจ้งสนับสนุน MI ในปีงบประมาณ2547/48 1 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ และจะสนับสนุนต่ออีก 2 ปีเพื่อพัฒนางานของสถาบันฯ

ด้านการท่องเที่ยว
ในปี 2548 มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์จำนวน 2.38 ล้านคน นักท่องเที่ยวจากประเทศซึ่งเป็นตลาดสำคัญ ได้แก่ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และจีน ในปี 2547 และ 2548 นักท่องเที่ยวนิวซีแลนด์เดินทางมาประเทศไทย 71,612 คน และ 85,726 คน นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปนิวซีแลนด์ 20,484 คน และ 19,122 คน ตามลำดับ ในปี 2547 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้เดินทางแวะก่อนเดินทางต่อไปเยือนนิวซีแลนด์ 86,069 คน สูงเป็นลำดับที่ 5 รองจากออสเตรเลีย สิงคโปร์ สหรัฐฯ และฟิจิ

ด้านการศึกษา
- ปัจจุบันสถาบันการศึกษาของไทยและนิวซีแลนด์ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันประมาณ 20 ฉบับ โดยมีความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษา การพหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ทั้งหมด 8 แห่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของไทยแล้ว
- ในแต่ละปี มีคนไทยมาเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ประมาณ 3,500 – 4,000 คน ส่วนใหญ่เรียนระดับต่ำกว่ามหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงคนที่มาเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียว คนไทยที่เรียนระดับมหาวิทยาลัย ขณะนี้ มีประมาณ 300 กว่าคน


external image learn-more-stress-less.jpg


external image newz.jpg
external image gallery_20071128152655_5.jpg


นิวซีแลนด์กับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

external image the-than139.gif

นโยบายสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ
นิวซีแลนด์ตระหนักดีว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นปัญหาระดับนานาประเทศ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ เนื่องจากนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีประชากรน้อย และไม่มีปัญหามลพิษ ดังนั้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ชาวนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญ ทั้งนี้ นิวซีแลนด์มีพระราชบัญญัติการจัดการทรัพยากร (Resource Management Act) เริ่มบังคับใช้ในปี 1991 ซึ่งนับได้ว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกที่จัดการเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ยังเป็นประเทศอันดับที่ 2 ที่ให้สัตยาบัน London Amendment (1990) to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

นโยบายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
นิวซีแลนด์มียุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (Strategic Environment) ได้แก่ การพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดจากการผสมผสานระหว่างการค้าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นิวซีแลนด์มีบทบาทอย่างแข็งขันในเวทีการประชุมระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศ การลดน้อยลงของโอโซนในชั้นบรรยากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการแพร่กระจายของกัมมันตภาพรังสี เนื่องจากนิวซีแลนด์มีฝั่งทะเลที่ยาวมากติดมหาสมุทรแปซิฟิก และประชากรส่วนมากอาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล ประกอบกับฝรั่งเศสเคยใช้หมู่เกาะในแปซิฟิกใต้เป็นที่ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ ด้วยเหตุนี้ นิวซีแลนด์จึงให้ความสำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ นิวซีแลนด์ได้ให้สัตยาบันใน Kyoto Protocol เมื่อปี ค.ศ. 2002

ความตกลงที่สำคัญ

external image the-than139.gif
1. ความตกลงทางการค้าระหว่างไทย – นิวซีแลนด์ ลงนามเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2524
2. ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทย – นิวซีแลนด์ ลงนามเมื่อ 5 สิงหาคม 2530
3. ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย – นิวซีแลนด์ ลงนามเมื่อ 22 ตุลาคม 2541
4. ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราไทย – นิวซีแลนด์ ปี 2530 (มีการยกเว้นการบังคับใช้ความ
ตกลงฯ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544)
5. Thai – New Zealand Action Agenda ลงนามเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2540 (ได้สิ้นสุดลงเมื่อปี
2543)
6. ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น (Thailand – New Zealand
Closer Economic Partnership Agreement – CEP)
7. ข้อตกลงโครงการตรวจลงตราท่องเที่ยวและทำงาน (Arrangement on Working Holiday
Scheme)
8. ข้อตกลงด้านแรงงาน (Arrangement on Labour)
9. ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม (Arrangement on Environment)
10. ข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะคณะกรรมาธิการร่วมไทย-นิวซีแลนด์ (Arrangement on the
Establishment of a Joint Commission)


การเยือนexternal image the-than139.gif

1. การเยือนนิวซีแลนด์
ระดับพระบรมวงศานุวงศ์
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนเมือง Scott Base ในแอนตาร์กติกา
อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2536
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2549
ระดับรัฐมนตรี
- นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนภูมิภาคแปซิฟิกใต้ โดยเยือนนิวซีแลนด์วันที่ 17-21 สิงหาคม 2537
- นายอำนวย วีรวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนนิวซีแลนด์วันที่ 10-14 กรกฏาคม 2539
- นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเปค ที่นครโอ๊คแลนด์วันที่ 12 กันยายน 2542
- นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนนิวซีแลนด์วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2546
- นายทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2547
- นายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2549 เพื่อร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต

2. การเยือนไทย
- นาย James Bolger นายกรัฐมนตรี เยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2537
- นาง Helen Clark ผู้นำฝ่ายค้าน เยือนไทยวันที่ 19-21 เมษายน 2538
- นาย Jonathan Hunt ประธานรัฐสภา เยือนไทยวันที่ 23-28 เมษายน 2543
- Dame Silvia Cartwright ผู้สำเร็จราชการ เยือนไทยวันที่ 24-26 เมษายน 2545
- นาย Phil Goff รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า เดินทางแวะผ่านไทยหลังจากกลับจากเยือนภูมิภาคตะวันออกกลาง และได้ขอเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2546
- นาง Helen Clark นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเปคที่กรุงเทพฯ วันที่ 20-21 ตุลาคม 2546
- นาย Phil Goff รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า เดินทางมาภูเก็ตและพังงา ภายหลังเกิด เหตุการณ์สึนามิวันที่ 4-5 ม.ค. 2548
- นาง Helen Clark นายกรัฐมนตรีเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 19-20 เมษายน 2548home.jpg


external image 61403_headerNZL-copy.jpg