ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ | การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education) | ปีการศึกษา | มหาวิทยาลัย (Universities) | หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย | หลักสูตรที่เปิดสอน | วิทยาลัยครู (College of Education) และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน (Private Institutions) | คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ | หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (Diploma) | หลักสูตรปีเตรียม (Foundation Year) | หลักสูตรปริญญาตรี | หลักสูตรปริญญาโท | หลักสูตรปริญญาเอก | ค่าใช้จ่ายประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ

external image the-than74.gif
และเป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน้าประเทศหนึ่งของโลก โดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ ระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา โพลีเทคนิค วิทยาลัยครู มหาวิทยาลัย และสถาบันสอนภาษาเอกชน ในแต่ละปี มีนักศึกษากว่า 30,000 คน จากกว่า 160 ประเทศ เดินทางมาศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)

external image the-than96.gif
การศึกษาอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ หมายถึง การศึกษาและการอบรมทุกด้านหลังจากการศึกษาในระดับมัธยม ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น 36 แห่ง ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัย 8 แห่ง
- สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคของรัฐ 21 แห่ง
- วิทยาลัยครู 4 แห่ง วานางา (สถาบันอุดมศึกษาเมารี) 3 แห่ง
และยังมีองค์กรให้การอบรมทางด้านอุตสาหกรรม 46 แห่ง และหน่วยงานให้การอบรมเอกชนที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานมาตรฐานวุฒิการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Qualifications Authority) อีกราว 480 แห่งซึ่งรวมถึงโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษด้วย

ปีการศึกษา

external image the-than96.gif
ระดับอุดมศึกษานั้นปีการศึกษาส่วนใหญ่เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน และส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาคือ
เทอม 1: ต้นกุมภาพันธ์ - ปลายพฤษภาคม
เทอม 2: ต้นกรกฎาคม - ปลายพฤศจิกายน
นอกจากนี้บางสถาบันยังเปิดภาคฤดูร้อนซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมหรือมกราคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์
external image 03775_004.jpg;r:width=580;static:p_s1sf_ca_0;file:dc111a.jpgexternal image img_18e608f689168a33a92a5da190553ff8.jpg
มหาวิทยาลัย (Universities)

external image the-than89.gif
มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์มี 8 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยจะเน้นการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์เป็นหลัก จะมีการเข้าชั้นเรียนเพื่อฟังบรรยายราว 20-40% อีก 80-60% จะเป็นการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์

หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

external image the-than89.gif
หลักสูตรชั้นปีเตรียม (Foundation Year) 1 ปี
หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s Degrees) 3-4 ปี
หลักสูตรปริญญาโท (Master’s Degrees) 2-3 ปี
หลักสูตรปริญญาเอก (Doctorate Degrees) 3-8 ปี
สถาบันโพลีเทคนิค และสถาบันเทคโนโลยี (Polytechnics & Institutes of Technology)
สถาบันโพลีเทคนิคและสถาบันเทคโนโลยีของรัฐมีทั้งหมด 21 สถาบัน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขนาดชั้นเรียนจะเล็กกว่าในมหาวิทยาลัย ถือเป็นหลักสูตรที่ปูทางสำหรับเข้ามหาวิทยาลัยที่ง่ายกว่าการมุ่งเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโดยตรง หัวใจหลักของแต่ละหลักสูตรจะเน้นการลงมือปฏิบัติ (hands on) เพื่อนำสู่การนำไปปฏิบัติใช้จริง มีสาขาวิชาที่หลากหลายทั้งวิชาชีพและวิชาการโดยจะคลอบคลุมตั้งแต่ เกษตรกรรม ศิลปะและการออกแบบ ก่อสร้าง วิศวกรรม ธุรกิจ ทรัพยากรทางน้ำ วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การท่องเที่ยวการโรงแรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

external image the-than89.gif
- หลักสูตรปีเตรียม (Foundation) 1 ปี
- หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate) ครึ่งปี-2 ปี
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (Diploma) 1-3 ปี
- หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s Degrees) 3-4 ปี
- หลักสูตรปริญญาโท (Master’s Degrees) 2-3 ปี

วิทยาลัยครู (College of Education) และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน (Private Institutions)

สำหรับนักศึกษาที่สนใจคณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูในนิวซีแลนด์มีหลักสูตรที่เปิดสอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตั้งแต่หลักสูตรสำหรับการดูแลและการสอนเด็กอนุบาล นักเรียนประถมและนักเรียนมัธยม และยังสามารถจัดหลักสูตรพิเศษต่างๆ ตามความต้องการของนักเรียนทั้งที่ต้องการเรียนเป็นกลุ่มและแบบเดี่ยว ส่วนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นจะเปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางมากมาย เช่น วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยธุรกิจ

external image the-than135.gif


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ external image 1138529703.gif


หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate)
- ได้คะแนน TOFEL 500-525 หรือ IELTS 5.5
- วุฒิการศึกษา ม. 3
- เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (Diploma)


- ได้คะแนน TOFEL 525-550 หรือ IELTS 5.5 - 6.0
- วุฒิการศึกษา ม. 6
- เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

หลักสูตรปีเตรียม (Foundation Year)external image 1138529703.gif


- ได้คะแนน TOFEL 525-500 หรือ IELTS 5.5-6.0
- วุฒิการศึกษา ม. 6
- เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

หลักสูตรปริญญาตรี

- ได้คะแนน TOFEL 550 หรือ IELTS 6.0
- จบหลักสูตรปีเตรียมหรือเรียนมหาวิทยาลัยปีที่ 1 มาแล้ว
- เกรดซีเป็นอย่างต่ำ

หลักสูตรปริญญาโทexternal image 1138529703.gif- ได้คะแนน TOFEL หรือ IELTS 6.5
- จบป.ตรีในสาขาเดียวกัน
- เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
- สำหรับนักเรียนที่จบ ป.ตรีในสาขาที่แตกต่างจากสาขาที่กำลังจะต่อ ป.โท หรือได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 ทางสถาบันการศึกษาจะยื่นข้อเสนอให้เรียนหลักสูตรอนุปริญญาโท (Post Graduate Diploma ) ก่อนเป็นเวลา 1 ปี
- ด้วยวุฒิอนุปริญญาโทที่มีเกรด B+ หรือ A นักเรียนสามารถสมัครเรียนต่ออีก 1 ปีในหลักสูตรปริญญาโท


หลักสูตรปริญญาเอก

- ได้คะแนน TOFEL 600 หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป
- จบป.โทในสาขาเดียวกัน
- เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
- สามารถเริ่มเรียนได้ทุกช่วงของปีการศึกษา


ค่าใช้จ่ายexternal image 1138532834.gif


ค่าเล่าเรียน 200,000 - 500,000 บาท/ปี (ขึ้นอยู่กับสถาบัน)ค่าครองชีพ 500,000 บาท/ปี (เป็นอย่างต่ำ)

home.jpg


external image the-than79.gif

external image the-than79.gif